Данъчен консулт на "Труд News": Данъчни правила за онлайн продажби без собствен сайт

Много фирми осъществяват онлайн продажби без да имат собствен електронен магазин, а рекламират стоката си чрез Фейсбук или в онлайн платформи за обяви. Затова в рубриката на “Труд NEWS” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какви са необходимите документи за продажбите в тези случаи и кога се дава касова бележка.

Дружеството осъществява търговия на авточасти втора употреба, като продажбите се извършват предимно чрез куриерски фирми, които доставят частите до крайните клиенти. Парите се получават чрез наложен платеж. Дружеството няма собствен онлайн магазин или собствена онлайн платформа за продажби, а за рекламиране на стоките използва Фейсбук и онлайн платформи за обяви. Малка част от продажбите се извършват на място в търговския обект. Дружеството е регистрирано по Закона за ДДС. Поставени са следните въпроси:

1. Какви са необходимите документи, които трябва да се издават за извършените продажби?

2. Кога е редно да се издаде касова бележка - при изпращане на стоката или при получаване на парите?

3. Задължително ли е дружеството да има собствен онлайн магазин?

4. За дружеството важат ли изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. за онлайн търговците?

По първи въпрос:

На основание чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117. Според ал.3, т.1 на същата законова норма фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице. Според на чл.113, ал.6 от ЗДДС, когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването ѝ.

Съгласно чл.119 от ЗДДС, за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Чл.112, ал.1 от ППЗДДС регламентира, че за доставките, за които на основание чл.113, ал.3 от закона не е издадена фактура, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

Когато клиенти на дружеството са данъчно задължени лица, на основание чл.113, ал.1 от ЗДДС, възниква задължение за издаване на фактура за извършените доставки на стоки. За клиенти - данъчно незадължени физически лица, дружеството не е длъжно да издава фактура, освен в случаите, при които е изразено желание от тяхна страна. За доставките с получатели данъчно незадължени лица, за които не е издадена фактура, следва да се съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки.

По втори въпрос:

В чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г. е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга или чрез пощенски паричен превод. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл.26, ал.1, т. 1, 4, 7 и 8.

По силата на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ, независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава касова бележка за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 - за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.

По смисъла на §1, т.12 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), “наложен платеж” е пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу плащане на определена от подателя сума. Доставчикът на стоката я предава на куриера, който я доставя на получателя срещу плащане на определена от подателя сума (стойността на стоката с или без таксата за услугата наложен платеж, в зависимост от договореното между страните по доставката). Куриерът събира сумата и след това я превежда на продавача по банков път или му я изплаща в брой. Начинът, по който купувачът плаща за стоката е определящ при съобразяване на изискванията на законодателството за издаване на касова бележка.

В така описания случай, за извършваната от дружеството дейност е относима дадената в §1, т.1 от ДР на Наредба №Н-18 на МФ дефиниция на понятието “разносна търговия”. “Разносна търговия” е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка. По реда на чл.25, ал.2 от Наредба №Н-18 при разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл.3 (интернет търговеца) и се предава на разносвача, който я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.

По трети въпрос:

Наредба №Н-18/20006 г. не съдържа разпоредби, регламентиращи задължение на лицата, осъществяващи продажба на стоки и услуги, да притежават онлайн магазин. Вариантите на работа на дружеството, както и преценката дали да притежава собствен онлайн магазин, са въпрос на търговска преценка.

По четвърти въпрос:

Съгласно §1, т.87 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС “Електронен магазин” е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.

Договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние без едновременно физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние.

В случая дружеството няма собствен домейн и предлага стоките чрез Фейсбук и онлайн платформи, където публикува обяви за продажба. Съгласно чл.52м, ал.1 от Наредба №Н-18 лице по чл.3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП съгласно Приложение №33.

Следва да се отбележи, че само и единствено при използването на платформи за обява и реклама, които нямат характеристиките на електронен магазин, и не се извършват продажби чрез собствен или нает електронен магазин или онлайн платформа за дружеството няма да е налице задължение да подадат информация по чл.52м и Приложение №33 на Наредба Н-18.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт