Данъчен консулт на "Труд news": Данъчни правила за онлайн продажби в Англия

Много фирми продават онлайн стоки във Великобритания. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какви са правилата за плащане на ДДС и регистриране на продажбите в тези случаи. Допълнително разглеждаме случая на продажби в страната чрез онлайн платформи.

I Онлайн продажби в Англия

X ООД е регистрирано доброволно по ДДС и осъществява онлайн търговия като стоките се придобиват като вътреобщностно придобиване (ВОП) от държави от ЕС и се продават на физически и юридически лица в страната. X ООД разширява дейността си в Англия чрез продажби през Амазон и за целта е предприело действия за регистрация за целите на ДДС там. Дружеството е наело склад на територията на Великобритания, където ще съхраняват стоките до продажбата им. Разплащанията ще стават чрез карти (дебитни/кредитни и др.). Стоките ще се транспортират директно от Франция и Полша до Англия, без да преминават през България и ще се документират към X ООД. Дружеството ще придобива стоките (от Франция и Полша) и ще ги продава на територията на Англия под идентификационен номер (ИН) за целите на ДДС, издаден в Англия. Купувачът ще бъде отговорен за митническото оформяне и плащане на митнически задължения при внос.

Поставени са следните въпроси:

1. Налице ли е ВОП, в случай, че стоките не влизат в България?

2. Как следва да се отрази в отчетните регистри придобиването на стоките?

3. Следва ли и как да се отрази в отчетните регистри продажбата на стоките в Англия?

По първи и втори въпрос

Съгласно чл.168а, ал.1 от ЗДДС Обединено кралство Великобритания е трета страна от 1 януари 2021 г. Предвид това, по отношение на стоки, изпратени или транспортирани от територията на държава членка до територията на Обединено кралство Великобритания и обратно след 01.01.2021 г. не се прилага режимът на вътреобщностно придобиване/ вътреобщностна доставка, регламентиран в Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на ДДС (Директива 2006/112/ЕО), като същите са предмет на правилата за ДДС, приложими за вноса и износа. От това следва, че дружеството не е лице платец на данъка по чл.84 от ЗДДС и не възниква задължение за издаване на протокол по чл.117 от ЗДДС.

Съгласно чл.124, ал.4, изр. първо от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл.72, ал.1 от закона. Данъчни документи, по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС са фактура, известие към фактура и протокол, които са издадени по реда на ЗДДС. Документи, издадени по реда на законодателства на други държави не се отразяват в отчетните регистри по ЗДДС. В случай, че се отразят - следва да е като доставки без право на данъчен кредит.

По трети въпрос

Документирането на доставките е уредено в Глава единадесета на ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл.111а, ал.3 от ЗДДС документирането на доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на трета страна или територия се извършва по реда на тази глава, когато доставчикът е установил независимата си икономическа дейност на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена доставката, или при липса на такова установяване или на такъв обект - има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната.

Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗДДС е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2 от закона. Място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът є към получателя (чл.17, ал.2 от ЗДДС).

Предвид изложеното, мястото на изпълнение на доставките на стоки, извършвани от Б ООД ще е на територията на трета страна - Англия, и дружеството следва да документира доставката съобразно правилата на чл.113 от ЗДДС като по силата на чл.25, ал.6, т.2 от ЗДДС за Б ООД възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за доставките с място на изпълнение извън територията на страната. Тези доставки следва да намерят отражение в клетка 18 на справката-декларация по ЗДДС “Данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 ЗДДС, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и на доставки като посредник в тристранна операция”.

II Продажби чрез онлайн платформа

Дружество продава дрехи в магазин. То възнамерява да организира продажбите си и чрез онлайн платформи, където се публикуват снимки, като разплащанията ще са в брой и чрез наложен платеж при доставка с куриер. Контактите с клиентите (поръчките) и цялата кореспонденция с тях ще се извършва чрез съобщения от страницата за обяви. Поставен е въпросът: Трябва ли да се подаде заявление за регистрация на електронен магазин съгласно Наредба №Н-18/2006 г. и в какъв срок?

Съгласно §1, т.87 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за ДДС “електронен магазин” е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.

В зависимост от начина, по който се реализират продажби посредством онлайн платформите, следва да прецените дали извършваната дейност попада в обхвата на цитираното по-горе определение за електронен магазин.

Съгласно чл.52м, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г., лице по чл.3 от наредбата, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, Приложение №33.

В случай че дружеството започне да извършва продажби чрез електронен магазин и приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, то попада в обхвата на задължените по чл.3 лица и за него възниква задължение по чл.52м от наредбата за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

След подаване на информацията (Приложение №33), електронният магазин се включва в Публичния списък на електронните магазини, който НАП поддържа съгласно чл.118, ал.20 от ЗДДС.

Информацията за промяна на обстоятелствата, включително при прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин (чл.52м. ал.3 и ал.4 от Наредба №Н-18/2006 г.), се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната. Променените обстоятелства също се отразяват в публичния списък на електронните магазини.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт