Данъчен консулт на "Труд news": Дължим данък при учредяване право на строеж

Много хора, които са собственици на парцели, учредяват право на строеж срещу получаване на апартаменти в новата сграда. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данъци в тези случаи. Допълнително разглеждаме правилата за облагане при изработка на дървени изделия.

I. Учредяване право на строеж

Собственикът на терен ще учреди право на строеж върху него срещу предоставяне на апартаменти. Земята е придобита чрез покупка и дарение. Поставен е въпросът: Задължен ли е да декларира с годишна данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от ЗДДФЛ така придобития доход от сделката по бартер и как ще се формира облагаемата данъчна основа?

На основание чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Доходът от прехвърляне/учредяване на право на строеж не е сред освободените доходи, изброени в чл.13 от ЗДДФЛ.
Възнаграждението от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, е облагаем доход. Данъчната основа се определя по реда на чл.33, ал.1 от ЗДДФЛ и представлява положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото, намалена с 10 на сто разходи.

Продажната цена включва всичко, придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари (чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ).

В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични.

Непаричните доходи се остойностяват в левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

Доходът се смята за придобит на датата на получаването на престацията - за непаричен доход (чл.11, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ). Следователно в случая доходът ще е пазарната стойност на изградените обекти при получаването им.

Цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото. В случая ще е налице хипотезата на чл.33, ал.6, т.8 от ЗДДФЛ, а именно, документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж - в случаите на учредяване право на строеж.

Цената на придобиване ще е нула лева, когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение (чл.33, ал.6, т.3 от ЗДДФЛ).

Облагаемата данъчна основа ще бъде формирана като продажната цена (пазарната стойност на придобитите обекти) бъде намалена с цената на придобиване на частта от поземления имот, която е купена, съответстваща на частта върху която е учредено право на строеж. Положителната разлика се намалява с 10 на сто разходи и се облага с 10 на сто данък.

На основание чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ придобитите през годината доходи от местни физически лица от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, подлежат на деклариране с ГДД в Приложение №5. Срокът за подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ е от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

II. Изработване на дървени изделия

Едноличен търговец изработва и продава дървени изделия (картички, плакети, табели, закачалки за ключове, рамки и др.). Поставен е въпросът посочената дейност попада ли в кръга на патентните дейности, посочени в Приложение №4 от ЗМДТ “Дърводелски услуги”, ако физическото лице притежава занаятчийско свидетелство или трябва да се регистрира като занаятчия в регистър Булстат?

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ като облагаеми доходи по този закон са посочени доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание чл.10, ал.1, т. 2 и 3 от ЗДДФЛ доходите от стопанска дейност се разграничават на доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност. В доходите от друга стопанска дейност попадат доходите от упражняване на свободна професия, упражняване на занаят и по извънтрудови правоотношения.

На основание чл.14, ал.4 от ЗДДФЛ, физическите лица, включително едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на ЗМДТ. За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на ЗДДФЛ.

Редът и условията за облагане с патентен данък са регламентирани в глава втора, раздел VI, чл. 61з до 61п от ЗМДТ. Видовете патентни дейности са изчерпателно изброени в Приложение №4 на ЗМДТ като в т.5 е посочена дейността “Дърводелски услуги”.

Дейността, която едноличният търговец осъществява, е изработка на дървени изделия (картички, плакети, табели, рамки и др.). Доколкото производствената дейност не е определена като патентна дейност и в случаите, при които се продава единствено собствена продукция, дейността на едноличния търговец следва да се облага по общия ред на ЗДДФЛ.

Съгласно нормата на чл.29 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), се определя като придобитият доход се намалява с нормативно определени разходи за дейността. В разпоредбата на чл.29, ал.1, т.2, б. “в” от ЗДДФЛ е регламентирано, че доходите от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък, се ползват с 40% разходи за дейността.

В §1, т.28 от ДР на ЗДДФЛ е дефинирано понятието “упражняване на занаят”, като това е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, упражняващо занаят по реда на Закона за занаятите (ЗЗ), което не е регистрирано като едноличен търговец.

Съгласно чл.3, ал.1 от ЗЗ, занаят е дейност за производството на изделия и/или предоставянето на услуги по занаятчийски начин. Съгласно ал.2 на същата правна норма, предприятието за производство на изделия или за предоставяне на услуги е организирано по занаятчийски начин, когато са изпълнени едновременно следните изисквания:

1. дейността е включена в списъка на занаятите съгласно Приложение №1;

2. работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други специфични за занаята инструменти; крайното изделие или услугата са сходни с други от същия вид или са уникални;

3. за извършването на дейността са необходими съответни знания, производствено-технически умения и практически навици, придобити със занаятчийско обучение и квалификация, с професионално обучение в системата на средното и висшето образование, с курсове за придобиване или повишаване на квалификацията, както и с професионален опит;

4. дейността се извършва от занаятчии - самостоятелно заети лица или обединени в дружества по Закона за задълженията и договорите.

Предвид горното и съгласно посоченото в запитването, че лицето е регистрирано като едноличен търговец и като такъв осъществява производство на дървени изделия, следва, че за лицето не са налице условията за облагане на дохода като дейност от “упражняване на занаят” по реда на чл.29, ал.1, т.2, б. “в” от ЗДДФЛ.

С оглед обстоятелството, че производствената дейност не е определена като патентна дейност, доходите от дейността на едноличния търговец от изработка и продажба на собствените дървени изделия следва да бъдат облагани по общия ред, регламентиран в чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход се формира по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт