ДДС за фермери и облагане на субсидиите

Годишните данъчни декларации за доходите на гражданите (включително земеделските производители) се подават от 10 януари до 30 април. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за облагане на субсидиите на фермерите с данък върху доходите и ДДС.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Гражданин е бил земеделски стопанин, но от 1 октомври 2018 г. прекратява дейността си по производство на непреработени продукти от селско стопанство. Преди това обаче е получавал субсидии от Фонд “Земеделие” и е продал цялата си продукция. Очаква се да получи субсидии и през 2019 г., когато вече няма да осъществява дейност като земеделски стопанин. Подадено е искане за дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), но същата е отказана от органите по приходите. От Агенцията по вписванията са го уведомили, че заличаване на Булстата може да се направи от лицето, когато същият вече не му е нужен. Поставени са следните въпроси:

1. По коя норма от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) ще се облага полученият доход от субсидии и кое приложение към годишната данъчна декларация (ГДД) трябва да се подаде?

2. Кога може да се извърши дерегистрация по ЗДДС?

3. Кога може да се заличи регистрацията по Булстат?

I Облагане на субсидиите за земеделски стопанин

Данъчното третиране на субсидиите би могло да се диференцира в зависимост от предназначението им. Ако субсидията е получена във връзка с дейността по производство на непреработена или преработена селскостопанска продукция, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал.1, т.1 (доходът на регистрирани земеделски стопани се намалява с разходи за дейността в размер на 60%), или т. 2, б.”а” от ЗДДФЛ (доходът на физическите лица от селскостопанска продукция се намалява с разходи за дейността в размер на 40%), в зависимост от качеството на лицето. В този случай следва да се попълни Приложение №3 към годишната данъчна декларация (ГДД). Субсидиите, които попадат в чл. 29, ал.1, т.1 или т.2, б.”а” от ЗДДФЛ са обвързани със стопанската дейност на лицата по производство на преработена или непреработена продукция.

Във връзка с горното, ако физическото лице не влага, съответно не използва получената субсидия за извършване на стопанска дейност, същата ще се определи по реда на раздел VІ на ЗДДФЛ “Доходи от други източници” и ще формира облагаем доход, съгласно чл. 35, т.6 от ЗДДФЛ, т.е. облага се брутната сума на получената през данъчната година субсидия. В тези случаи получената субсидия следва да се декларира в Приложение №6 на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

При условие, че лицето е прекратило дейност по производство на непреработени или преработени селскостопански продукти следва да облага и декларира получените след това субсидии по реда на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ в приложение №6 към ГДД. Това условие ще важи и за 2019 г., ако лицето продължава да е регистриран земеделски стопанин, но не осъществява селскостопанска дейност през съответната година. В конкретния случай щом фермерът преустановява дейността си от 1 октомври 2018 г. може да се предположи, че през 2019 г. няма да е регистриран земеделски стопанин.

Промени за доходите от 2019 г.

Извършена е промяна в ЗДДФЛ (обнародвана с ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и в чл. 38 е добавена нова алинея 15, съгласно която с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

Ставката на данъка е 10% за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12, 14 и 15.

Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 15 се удържа и внася от администратора на съответната помощ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода (чл. 65, ал. 14 ЗДДФЛ - нова).

Не са задължени да подават ГДД лицата, които са получили само доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на тези по чл. 50, ал.1, т.3 от закона.

II Облагане с ДДС

При преустановяването на доставките, лицето може да направи прекратяване на регистрацията по ЗДДС съгласно чл. 108, ал.1, т.1 от закона. В чл. 108, ал.1, т.1 от ЗДДС е посочено, че основание за дерегистрация по избор възниква за лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация.

Предвид разпоредбата на чл. 108, ал. 2 от ЗДДС регистрираните лица по избор съгласно чл. 100 от ЗДДС нямат право да прекратят регистрацията си на основание ал. 1 на чл. 108 от ЗДДС, по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по ЗДДС. От изложените в запитването факти става ясно, че земеделският производител е регистриран по ЗДДС на основание чл. 100 от закона през 2008 г. За да се дерегистрирате по избор е необходимо облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия да е под 50 хил. лв. В този случай земеделския производител има възможност да изберете кога да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

По отношение на въпроса свързан със субсидиите следва да имате предвид, че на основание чл. 26, ал.3, т.2 от ЗДДС, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Предвид изречение първо на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.

В §1, т.15 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадена дефиниция на понятието “Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка”. Това са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:

а) покриване на загуби;

б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

От изложената в запитването фактическа обстановка не може да се направи категоричен извод, дали със субсидиите следва да се увеличи данъчната основа или не.

В случай, че субсидиите, които получава земеделският производител са пряко обвързани с предоставяните стоки, същите подлежат на облагане с ДДС и ще участват при формиране на оборота. Ако получените субсидии са свързани с покриване на загуби, финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи не подлежат на облагане с ДДС и не участват в облагаемия оборот.

III Заличаване на номер Булстат

По отношение на въпроса, свързан със заличаване на номер Булстат преди дерегистрацията по ЗДДС, следва да имате предвид, че в ЗДДС и ППЗДДС не се съдържат норми, уреждащи момента на заличаване на номера от регистър Булстат.

Относно подаване на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ, същата може да се подаде от физическото лице получател на дохода, като то се идентифицира с ЕГН. Дали номерът в регистър Булстат е необходим на лицето за получаване на последващи плащания – субсидии, следва да се прецени от него.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"