Правила за колата на шефа

Много фирми предоставят автомобил на шефа, който се използва и за лични нужди. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това как се включва в счетоводството такъв автомобил. Допълнително разглеждаме въпроса за облагането с ДДС при прехвърляне на сграда, която не е нова.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Използване на автомобил за лични и служебни цели

“XYZ” ЕООД, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), e закупило автомобил с N1 сертификат, който е предназначен за ползване от регионалния мениджър на компанията за служебно и за лично ползване. Направена е преценка, че личното ползване на автомобила ще бъде приблизително около 30%. При закупуването на автомобила дружеството е упражнило правото на данъчен кредит по ЗДДС пропорционално в размер на 70% по фактурата за придобиването. За автомобила ще бъде водена пътна книжка и в края на всяка година ползваният данъчен кредит ще бъде изравняван до действително дължимите размери. Поставени са следните въпроси:

1. В счетоводната амортизируема стойност на автомобила ще бъде включена данъчната основа по фактурата и невъзстановимия ДДС, пропорционално на частта, за която не е налице право на данъчен кредит в размер 30%. Следва ли тази част, представляваща невъзстановим данък, да бъде включена и в данъчната амортизируема стойност на автомобила?

2. Разходите/приходите от корекция на упражнено право на данъчен кредит, които ще възникват в края на всяка година, ще бъдат ли данъчно признати? Следва ли да се добавят/намаляват от данъчната основа за облагане с данък върху разходите в натура по ЗКПО?

Как се включва в счетоводството колата на шефа?

В случай че работодателят избере доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на §1, т. 83 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО, свързани с предоставеното за лично ползване превозно средство, да се облагат с данък върху разходите, данъчната основа, върху която се определя данъкът по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО, следва да се формира по реда на чл. 215а от ЗКПО.

От определението, дадено в §1, т. 83 от ДР на ЗКПО, е видно, че на облагане подлежи частта, съответстваща на личното ползване, от всички разходи, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи/персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации.

Данъчното третиране по реда на ЗКПО е пряко свързано с прилагане на счетоводното законодателство. Настоящето становище е изготвено при допускане, че предприятието прилага Националните счетоводни стандарти (НСС). Съгласно НСС дълготрайните материални активи се отчитат в съответствие със Счетоводен стандарт (СС) 16 – Дълготрайни материални активи. Един актив се признава и отчита като дълготраен материален актив, когато отговаря на критериите, посочени в стандарта (т. 3.1. от СС 16). Всеки дълготраен материален актив първоначално се оценява по цена придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи (т. 4 от СС 16). Това означава, че “XYZ” ЕООД следва първоначално да признае закупения автомобил на стойност равна на данъчната основа на автомобила по фактура плюс 30% от стойността на ДДС, който в случая е невъзстановим данък. Така формираната стойност на автомобила предприятието следва да амортизира в съответствие със счетоводната си политика. В края на отчетния период, в случай че предприятието установи, че личното ползване на автомобила е било различно от предвиденото, т.е. повече или по-малко от 30%, то следва да коригира както балансовата стойност на актива, така и начислените амортизации.

Данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен план по данъчната им амортизируема стойност. Съгласно разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗКПО това е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива.

В случая е налице хипотезата на невъзстановим данък – частта от начисления ДДС, за която не е налице право на данъчен кредит, поради което тази част невъзстановим данък (30%) следва да бъде включена в историческата цена, съответно и в данъчната амортизируема стойност на актива, на основание т. 4 от СС 16 и чл. 53, ал. 1 от ЗКПО.

Годишно приключване

На основание чл. 62, ал. 1 от ЗКПО промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно този закон или счетоводното законодателство, с изключение на случаите по чл. 61, за които е налице забрана за промени в стойностите. С оглед на това промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив (автомобила), заведен в данъчния регистър, е допустима в случай че съгласно счетоводното законодателство такава промяна се налага.

Това означава, че когато се установи, че личното ползване на автомобила е било различно от предвиденото (повече или по-малко от 30%), тази разлика следва да намери отражение и при определяне на годишните данъчните амортизации и съответно при определяне на данъчната основа за облагане с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО за календарната година.

Съгласно на чл. 206 от ЗКПО разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма.

II ДДС при сделка със сграда, която не е нова

Юридическо лице предстои да придобие сграда от фирма “Х”, регистрирана по ЗДДС, която не е нова. Поставен е въпросът дали доставката на сградата трябва да бъде обложена с ДДС или това е освободена доставка. В случай, че доставката е освободена – кое е правното основание, което се посочва в издадената от доставчика фактура?

Право на избор

По смисъла на чл.45, ал.3 от ЗДДС, освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Определението на понятието “прилежащ терен” за целите на материалния закон е дадено с текста на т.6 от Параграф Първи от ДР на закона, а именно: сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.

Във връзка с гореизложеното, доставката на сграда или част от сграда, която не е нова, в т.ч. и на прилежащия терен към същата, по смисъла на чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност се счита за освободена доставка, освен ако доставчикът не избере сделката да бъде облагаема. Основание и право за това дава нормата на алинея 7 на същата правна норма от материалния закон.

В случай, че доставчикът реши доставката да е освободена от ДДС, той трябва да издаде данъчен документ с реквизитите, посочени в текста на чл.114, ал.1 от Закона. Като основание за неначисляване на данъка трябва да бъде посочен текста “чл.45, ал.3”.

В случай, че доставчикът избере доставката на сградата и прилежащия терен да са предмет на облагаема доставка, той трябва да издаде данъчен документ с реквизитите по чл.114, ал.1 от ЗДДС, със ставка на данъка – 20%, на основание чл.66, ал.1, т.1 от същия нормативен акт.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"