Данъчен консулт на "Труд": Данъци при продажба на лично изработени предмети

Много хора продават предмети или бижута, които лично те са изработили. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за облагане на доходите в тези случаи. Допълнително разглеждаме въпроса как трябва да бъдат отчитани продажбите на касовия апарат от лица, които не са регистрирани по ДДС.

I Облагане за дизайнерски и занаятчийски предмети

Самоосигуряващо се лице упражнява свободна професия „дизайнер“. Дейността му е дизайн на авторски произведения - интериор, авторски продукти за дома, дизайн и изработка на авторски бижута. Поставен е въпросът приложима ли е разпоредбата на чл.29, ал.1, т.2, б.„б“ от ЗДДФЛ за 40% нормативно признати разходи за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори?   

Нормата на чл. 29, ал.1, т. 2, б. „б“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) включва доходи от авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители.

Съгласно пар.1, т.10 от ДР на ЗДДФЛ, произведения на изкуството е съответното понятие по смисъла на Закона за ДДС (ЗДДС).

В пар.1 т.20 от ДР на ЗДДС е дадено определение, че произведения на изкуството са: 

а) картини, колажи и други подобни декоративни произведения, рисунки и графики, направени изцяло от ръката на художник, с изключение на планове и чертежи за архитектурни, инженерни, промишлени, търговски, топографски и други подобни цели, ръчно украсени фабрични изделия, театрални декори, декори за кино и други видове декори;

б) оригинални гравюри и литографии, като авторски отпечатъци, произведени в ограничени количества, направо в бяло и черно или в цвят на една или няколко плочи, направени изцяло от ръката на художника, независимо от процеса на изработка или използвания материал, с изключение на машинен или фотомашинен процес;

в) оригинални скулптури и пластики от всякакъв вид материал, изваяни изцяло от ръката на скулптора; скулптурни отливки на оригинала в рамките на 8 копия, чието изпълнение е контролирано от автора или от упълномощени от него художници;

г) гоблени и пана, изработени ръчно по художествен дизайн, в рамките на 8 копия;

д) единични керамични изделия, изработени изцяло от автора и подписани от него;

е) емайлирани рисунки върху медна плоча, изработени ръчно, в рамките на 8 копия, подписани от автора или с печат от студиото, с изключение на бижута и изделия от злато и сребро;

ж) художествени фотографии, подготвени за печат от автора или под негов контрол, с подпис на автора и с пореден номер, в рамките на 30 копия, независимо от размера.

Ако изработените вещи попадат в изрично изброените в разпоредбата по-горе, ще се счита, че реализираният доход е от продажба на произведение на изкуството.

Ако дейността се състои само в изработката на дизайн на вещи и интериор, и полученият доход е за услугата изработка на дизайн, тогава доходът ще е от дейността свободна професия, като предвидените нормативно признати разходи (НПР) са 25 на сто.

Доходите от изработката на авторски бижута и вещи за дома и от продажбата им, може да се квалифицира като доход от упражняване на занаят/занаятчийска дейност или като доход от търговска дейност в зависимост от обстоятелството дали отговаряте на определението  „упражняване на занаят“.

Съгласно пар.1, т.28 от ДР на ЗДДФЛ „упражняване на занаят“ е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, упражняващо занаят по реда на Закона за занаятите, което не е регистрирано като едноличен търговец. 

Съгласно чл.3 от Закона за занаятите, занаят е дейност за производството на изделия и/или предоставянето на услуги по занаятчийски начин. Предприятието за производство на изделия или за предоставяне на услуги е организирано по занаятчийски начин, когато са изпълнени едновременно следните изисквания:

1. дейността е включена в списъка на занаятите съгласно приложение №1;

2. работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други специфични за занаята инструменти; крайното изделие или услугата са сходни с други от същия вид или са уникални;

3. за извършването на дейността са необходими съответни знания, производствено-технически умения и практически навици, придобити със занаятчийско обучение и квалификация, с професионално обучение в системата на средното и висшето образование, с курсове за придобиване или повишаване на квалификацията, както и с професионален опит;

4. дейността се извършва от занаятчии - самостоятелно заети лица или обединени в дружества по Закона за задълженията и договорите.

В приложение №1, I. Народни художествени занаяти, е посочена изработка на накити, изработка на изделия от кожа, керамика, ковано желязо, дървени предмети за бита, художествена изработка на камък, дърворезба и др.
Бижутерията е изкуството да се произвеждат разнообразни накити и украшения от различни видове материали – благородни и полублагородни метали, скъпоценни, полускъпоценни и изкуствени камъни, дърво, мидени черупки, корали, синтетични материали и други.

Ако отговаряте на посочените условия за осъществяване на занаятчийска дейност и същата не попада в облагане с патентен данък съгласно Закона за местните данъци и такси, получените доходи от продажбата на лично изработени бижута/накити и вещи за дома, които са в резултат на художествена изработка и са изрично посочени в приложение №1 към Закона за занаятите, ще се облагат по реда на чл.29, ал.1, т.2, б.„в“ от ЗДДФЛ, като придобитият доход се намалява с 40 на сто НПР.

Ако доходите от изработка и продажба на бижута и вещи за дома не отговарят на условията, предвидени за доходи от продажба на произведения на изкуствата или упражняване на занаят, те ще се облагат като доходи от търговска дейност. При условие, че не сте регистриран едноличен търговец, основанието за облагане е по чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ.

II Отчитане на касовия апарат

Поставен е въпросът дружество, което не е регистрирано по Закона за ДДС, трябва ли да начисляват оборота в група „А“ с 0% ДДС във фискалното устройство?

Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.

В съответствие с чл.27, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г. лицата, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл.28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:

1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0% ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;

2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20% ДДС;

3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;

4. група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9% ДДС.

На основание чл.27, ал.2 лицето по чл.3 от Наредба №Н-18/2006 г., независимо дали е регистрирано или не по ДДС, задължително регистрира всички продажби по данъчни групи в съответствие с чл.27, ал.1.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова  Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт