Данъчен консулт на "Труд": Осигуровки при работа за две различни фирми

Много хора работят едновременно към две фирми. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на задължителните осигуровки в тези случаи.

Фирмата „Х” ООД организира курсове по английски език. С външните преподаватели сключва граждански договори. Преподавателка по език работи два месеца във фирмата. Но освен това през две седмици от тези месеци работи и в училище, по заместване на трудов договор. Поставен е въпросът как да се декларират осигурителните вноски?

I Какви осигуровки се дължат

Упражняването на трудова дейност е основна предпоставка за възникване на задължение за осигуряване. Осигуряването възниква от деня, в който хората започват да упражняват трудова дейност по чл.4 и чл.4а, ал.1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването й.

Според чл.4, ал.3, т. 5 и 6 от КСО на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт подлежат: 

- лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

- лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Възнаграждението за хората по чл.4, ал.3, т. 5 и 6, върху което се дължат осигуровки, се определя след намаляването му с разходите за дейността по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Осигуровките за работниците и за лицата по чл.4, ал.1, т. 7 и 8 се дължат върху месечните възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната заплата, и не повече от максималния месечен осигурителния доход.

Хората, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с изключение на осигуряващите се по реда на чл.4б, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

Съгласно чл.40, ал.1, т.3, букви „а“–„в“  от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравни вноска за хората, работещи без трудово правоотношение, се определя на база дохода, върху който се дължат вноски за ДОО.

Според чл.6, ал.11 от КСО за хората, които получават доходи от дейности на различни основания, осигуровки се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния осигурителния доход, по следния ред:

1. доходи от дейности съгласно последователността, посочена в чл.4, ал. 1 и 10 (вкл. доходи от трудови правоотношения); 

2. доходи от обезщетения по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигуровки;

3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители; 

4. доходи за работа без трудово правоотношение.

Когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл.4, ал.1 и/или ал.3, т. 5 и 6 и/или ал.10 от КСО, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигуровки, като се спазва поредността, определена в чл.6, ал.11 от КСО.

II Какви документи се подават

Самоосигуряващите се и работодателите периодично представят в НАП данни за:

- осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (декларация образец №1),

- декларация за сумите за дължимите осигуровки за ДОО, Учителски пенсионен фонд, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък върху доходите (декларация образец №6).

На основание чл.2, ал.1, т.2 от  Наредба № Н-13/2019 г. работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се или упълномощени от тях лица подават в НАП декларации по образец № 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват ЕГН, личен номер на чужденец, имената, дните в осигуряване, осигурителният доход, брутно трудово възнаграждение, задължителните осигуровки, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", начисленият облагаем доход и начисленият данък върху доходите.

В декларация образец №1 се попълват:

- т.12. Вид осигурен - попълва код: 14 - за работещи без трудови правоотношения;

- т.14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено - попълва се първият календарен ден в осигуряване;

- т.15. Последен ден в осигуряване - попълва се последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването;

- т.16 Дни в осигуряване – общо

Позиции 1 и 2:

- попълва се общият брой работни дни в осигуряване.

Позиция 3:

- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.

Позиция 4:

- попълва се дневното договорено работно време в часове; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0;

- т.16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност и всички дни с осигурителни вноски на основание чл.9, ал.3 от КСО;

- т.21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигуровки - попълва се доходът съгласно чл.6, ал. 2 и 12 от КСО, включително сумата по чл.40, ал.5 от КСО.

Когато съгласно сключен договор за работа без трудово правоотношение, лицето не е отработило всички дни през месеца и подлежи на осигуряване, в декларация образец №1 задължително се попълват: т.14 – денят в който лицето е започнало да упражнява трудова дейност, т.15 – последният ден, през който упражнява дейност, в т.16 – действително отработените дни, а в т.21 – осигурителният доход, върху който се дължат осигуровки, за лицата работещи без трудово правоотношение, това е изплатеното възнаграждение след приспадане на разходите за дейността, определено за срока на изпълнение на договора.

Съгласно чл.2, ал.4 от Наредба № Н-13/2019 г. всяко от декларираните месечни задължения за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване (декларация образец №6), трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигуровки от подадените декларация/и образец №1. В декларация образец №6, в т.8 вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълва код за вид плащане 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, а от т.10 до т.15 се попълват сумите на дължимите осигуровки по фондове.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова  Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт