Данъчeн консулт на "Труд news": Данъчен кредит по ДДС при покупка на нов и стар автомобил

Много фирми купуват нови автомобили, регистрирани като товарни с категория N1. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това имат ли право на данъчен кредит по ДДС в тези случаи. Допълнително разглеждаме случай с покупка на автомобил втора ръка директно от дилър в Италия.

I Покупка на нов автомобил с категория N1

Основният предмет на дейност на дружество е хотелиерство и ресторантьорство и се извършва в два собствени хотела. Предстои покупката на нов автомобил с 5 (4+1) места за сядане, притежаващ сертификат категория N1, с регистрация като товарен автомобил клас (PG8) N1, която е вписана в талона. Автомобилът ще се използва изцяло за дейността на фирмата - за трансфер на туристи между двата хотела, за посрещане и настаняване на гости, за доставка на стоки и консумативи.

Поставени са следните въпроси: 

1. При покупка на нов автомобил с 5 (4+1) места и категория N1, има ли дружеството право на приспадане на данъчен кредит по ДДС?

2. Ще има ли дружеството право на приспадане на данъчен кредит и за разходите за гориво, поддръжка, ремонт и експлоатация на превозното средство?

Съгласно чл.70, ал.1, т. 4 и 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74 от закона, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

За да се прецени дали е налице право на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС за придобит или внесен автомобил, следва да се установи дали автомобилът е лек по смисъла на §1, т.18 от ДР на ЗДДС. При тази преценка се вземат предвид относимите доказателства - свидетелство за регистрация и/или сертификат за съответствие от производителя на автомобила, определящ техническите му характеристики.

Лек автомобил по смисъла на §1, т.18 от ДР на ЗДДС е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

При определяне на закупен автомобил като товарен, когато собственикът притежава съответните документи за доказване на това обстоятелство - свидетелство за регистрация и/или сертификат за съответствие от производителя на автомобила, правото на приспадане на данъчен кредит, както и за разходите, свързани с експлоатацията му, може да се упражнят при условията в глава седма на Закона за ДДС, когато автомобилът се използва за облагаеми доставки, което следва да се докаже със съответните документи.

II Покупка на кола втора ръка от чужбина

Българско дружество купува автомобил втора употреба от италианска фирма – дилър на коли втора употреба. Във фактурата от италианското дружество няма начислен ДДС и е посочено, че се прилага режим на облагане на маржа. Българското дружество завежда автомобила като дълготраен материален актив (ДМА) без право на ползване на данъчен кредит. Поставени са въпросите:

1. Какви действия следва да предприемат от дружеството за осчетоводяване на операциите? Трябва ли да се издаде протокол за самоначисляване на ДДС?

2. След изтичане на определен период от време, ако дружеството продаде автомобила, сделката ще се третира ли като освободена на основание чл.50 от ЗДДС?

По първи въпрос

В ЗДДС - глава седемнадесета "Специален ред на облагане на маржа на цената", е предвиден специален режим за извършваните от дилъри доставки на стоки втора употреба. Съгласно чл.143 от закона, разпоредбите на тази глава се прилагат за доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:

1. данъчно незадължено лице;

2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл.50, ал.1 от ЗДДС, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;

3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;

4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.

В случая, според съдържанието на фактурата, издадена от лице в Италия, доставчикът на автомобила прилага специалния ред на облагане на стоките втора употреба в държава членка, където е установен, т.е. той е дилър и е приложил специалния режим на облагане на стоки втора употреба. В резултат за българското дружество не е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл.13, ал.4, т.1 от ЗДДС. Вътреобщностно придобиване не е налице при придобиването на стоки, за които доставчикът прилага специален ред на облагане за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, определен в законодателството на съответната държава членка.

В тази връзка за дружеството не възниква задължение за начисляване на ДДС с протокол по чл.117, ал.1 от ЗДДС.
На основание чл.113, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за ДДС (ППЗДДС) и във връзка с чл.124 от закона, регистрираните лица водят задължително отчетните регистри – дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или на правилника за неговото прилагане.

По смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС, данъчни документи са фактурата, известието към фактура и протоколът. Издадените фактури от доставчик – лице, установено на територията на друга държава членка, не представляват данъчни документи по смисъла на чл.112, ал.1 от закона. Въз основа на гореизложеното, получената фактура от доставчик – чуждестранно лице не е данъчен документ и дружеството няма задължение да я отрази в отчетния регистър по чл.124, ал.1, т.1 от ЗДДС.

По втори въпрос

Според запитването, след покупката на автомобила дружеството ще го заведе като дълготраен материален актив и впоследствие може да го продаде. На основание чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДС, освободена е доставката на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70 от същия закон. В разпоредбата на чл.70 от ЗДДС са разписани ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, като по силата на чл.70, ал.1, т.4, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил.

Горната хипотеза ще е приложима при покупка на автомобил (който попада в ограничението на чл.70, ал.1, т. 4 от ЗДДС), за който е издадена фактура с начислен ДДС или е осъществено вътреобщностно придобиване и е начислен ДДС с протокол по чл.117, ал.1 от ЗДДС.

В конкретния случай за дружеството не е относима разпоредбата  на чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДС и при последващата продажба на автомобила се дължи ДДС по общите правила на закона.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова  Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт