2. Биткойн и криптовалутите

Пазарната капитализация на електронните пари вече надвишава 100 млрд. долара

Популярността на използването на биткойн постоянно нараства

Както вече отбелязах , една съществена разлика с традиционните пари е, че при биткойн паричното предлагане се увеличава според определен алгоритъм, като се предвижда достигането на 21 млн. през следващия век. Отвъд този праг създаването на допълнително количество от тази валута се преустановява. При съществуващите национални пари няма горна граница за размера на паричното предлагане. При ограничено парично предлагане и предполагаемо нарастване на търсенето дългосрочната тенденция би била стойността на биткойн да се увеличава.

Динамика на цената на биткойн

Исторически погледнато цената на биткойн, изразена в щатски долари, е силно променлива. Причините за това са свързани и с двете валути от двойката. От една страна търсенето на биткойни се влияе от доверието и очакванията за тази криптовалута, от възможностите тя да се използва за покупката на потребителски стоки и услуги и за погасяването на задължения, от вероятността за надуване на балони и т.н. Аналогична е ситуацията с американския долар – по принцип той се възприема като сигурна валута и наличието на кризисни събития по света води до нарастване на търсенето му. От друга страна поддържането на високи бюджетни дефицити и натрупването на държавен дълг, което води до хронични проблеми с приетите тавани на този показател, отслабват американския долар и засилват търсенето на алтернативи, част от които са криптовалутите.

Един от епизодите, свързан с траен спад в доверието към биткойн е случаят с борсата Mt. Gox, който беше разгледан в предходната статия, но като цяло тенденцията от началото на съществуването му е той да поскъпва спрямо долара. Цената за първи път превишава $100 на 1 април 2013 г., а през ноември 2013 г. тя вече е над $1000. След това тя трайно спада и се задържа под тази граница до 2 февруари 2017 г. След това се наблюдава бърз растеж. На 20 май е преминат прагът от $2000, на 11 юни цената вече превишава $3000, а на 13 август надхвърля $4000. Рекордно високата стойност от над $4950 е достигната на 1 септември, след което цената постепенно започва да спада. Същевременно развитието през 2017 г. се случва през период на относително добро състояние на американската икономика, тоест е повлияно в по-голяма степен от повишаване на доверието в биткойн, а не толкова от недоверие в долара.

Разделянето на биткойн

През август се случи нещо нетипично както за историята на биткойн, така и за съвременните пари като цяло. Валутата се раздели на две отделни, като основната цел е разширяване на употребата й. Едната от новите валути запази наименованието биткойн, докато алтернативната е известна като Биткойн Кеш.

Използваната технология при биткойн има своите ограничения. При среден размер на трансакцията от 500 байта могат да се извършват приблизително 3.3 трансакции в секунда, докато стандартните финансови мрежи позволяват извършването на хиляди операции в секунда. Биткойн Кеш използва значително по-големи блокове, които имат капацитет да обезпечат изпълнението на повече трансакции за определено време. Поддръжниците на идеята за разделянето твърдят, че планираните промени в биткойн не са достатъчни, за да решат проблема с технологичните ограничения и поради това се налага тази промяна.

Собствениците на биткойни преди разделянето се записват и в двете вериги. Тоест те стават притежатели и на същата сума в Биткойн Кеш. Цената на Биткойн Кеш се определя на базата на търсенето на едната разновидност спрямо другата. Не всички борси приемат Биткойн Кеш, което представлява пречка пред разпространението на новата валута. Развитието до момента показва, че общата капитализация на биткойн се е повишила спрямо началото на този процес, като към 7 септември достига над 80 млрд. долара, т.е. краткосрочният ефект изглежда положителен. От друга страна увеличаването на капацитета повишава изискванията към използвания хардуер, което може да допринесе за централизирането на контрола в няколко големи играча.

Анализът на данните за цените на двата инструмента показват, че между тях e налице умерена положителна корелация. Същевременно цената на биткойн е по-слабо волатилна, отколкото тази на Биткойн Кеш, което означава, че според този показател засега рискът при първата валута е по-нисък. От друга страна през периода 9 август до 7 септември темпът на растеж на цената на биткойн е 35%, докато при Биткойн Кеш той е 115%.

Значими ли са криптовалутите?

Пазарната капитализация на криптовалутите вече надвишава 100 млрд. долара. Особено бързо пазарът се разширява през второто и третото тримесечие на 2017 г. За сравнение пазарната капитализация на VISA, която е основен картов оператор, е приблизително 200 млрд. долара, докато на златото е около 7 трилиона долара. Същевременно обемите на трансакциите и размерът на таксите значително нарастват. Алтернативните на биткойн валути също се развиват много бързо. През първите две тримесечия на годината цените им се покачват средно с над 5% на ден.

Търговията с използване на криптовалути разширява обхвата си географски, увеличават се броят на борсите и валутите, спрямо които се котират криптовалутите. Корпорации, чиито бизнес по принцип не се разглежда като високотехнологичен, започват да използват блокчейн в разнообразни дейности. Така за период от 6 тримесечия – от началото на 2016 г. до средата на 2017 г. броят на трансакциите се увеличава два пъти.

Популярността на използването на биткойн нараства. Свидетелство за това е средният брой трансакции на ден, който вече е на теоретичния праг след продължителна възходяща тенденция. Към края на второто тримесечие на 2017 г. този брой е над 290 хил. на ден. Подобно на това размерът на блока също достига теоретичната граница. Подобно е развитието при останалите криптовалути, като най-бърза динамика се регистрира при Ethereum. Тази валута категорично заема второ място по търсене и по реализирани обеми трансакции, което допринася и за същественото повишаване на пазарните котировки спрямо традиционните валути.

Поради достигането на лимитите на блоковете таксите достигат рекордно високи равнища, които вече надвишават $5 за трансакция. Само за 6 месеца средната такса се повишава над 10 пъти. Подобно е развитието при останалите дигитални валути. Един от факторите за това е рязкото им поскъпване, но освен това то е признак за повишаване на търсенето на такива услуги. В краткосрочен период обаче това повишава относителните разходи за услугите спрямо тези с използването на традиционните валути. Така при запазване на текущата тенденция развитието би могло да се отклони от първоначалния замисъл за ниски трансакционни разходи.

Алтернативата на биткойн?

Вече се очертава и най-сериозният конкурент на биткойн сред криптовалутите – Ethereum. При нея принципът при създаването на допълнителни единици е сходен – отново е необходимо извършването на сложни изчисления. Цената на тази валута се развива динамично през 2017 г., като в някои моменти надхвърля 300 долара. На 16 юни пазарната капитализация достига 34.4 млрд. долара. Бързо нараства и броят трансакции. Така през второто тримесечие на 2017 г. той нараства с приблизително 165% спрямо предходното тримесечие. Освен това на 11 юни 2017 г. броят трансакции достига 240 хил., като през този ден Ethereum надминава дори биткойн (222 хил.).

През второто тримесечие на 2017 г., подобно на развитието при биткойн, рязко се покачват таксите за услугите с Ethereum, като от 1 американски цент достигат до 22 цента на трансакция. Популярността на Ethereum се дължи основно на факта, че възвръщаемостта от покупката на валутата през периода от първоначалното й създаване до края на юни 2017 г. е над 95 000% според данните в доклада Coindesk, State of Blockchain – Q2 2017. По този начин това е една от най-изгодните инвестиции за посочения период.

Криптовалутите все още не изпълняват ефективно функцията средство за размяна, която всъщност отличава парите от останалите активи. Високата волатилност спрямо съществуващите валути и липсата на инструменти за формирането на единна борсова цена ги правят още една инвестиционна възможност, която допълва, но засега не може да замести съвременните пари.

Същевременно обаче технологиите, които се използват за плащания с тези валути, биха могли да се приложат при останалите безналични плащания, което да допринесе за понижаване на трансакционните разходи. Друго приложение би могло да се намери при търговията с недвижими имоти, което отново съществено би понижило разходите за сделките с тях. Като цяло се намират все повече начини за прилагане на тези технологии в различни по същност дейности, което повишава значението им не само в областта на парите и банките, но и в икономиката като цяло.

Коментари

Задължително поле